बंद

  नियमावली/माहितीपत्रके/हस्तपुस्तिका/वृत्तपत्रे

  TEX CONNECT ENGLISH

  टेक्स-कनेक्ट (वृत्तपत्रे)

  लेखक : Department of Textiles

  विषय : Tex-Connect (Newsletter)

  भाषा : ENGLISH

  तारीख : 2023


  तपशील पहा
  Decadal Outlook for Textile industry

  Decadal Outlook for Textile industry

  लेखक : Textile Department

  भाषा : English

  तारीख : 2023


  तपशील पहा
  'टेक्स-कनेक्ट

  टेक्स-कनेक्ट (वृत्तपत्रे)

  लेखक : Department of Textiles

  विषय : Tex-Connect Newsletter

  भाषा : English

  तारीख : 2023


  तपशील पहा
  महाराष्ट्र कार्यालय प्रक्रिया नियमावली

  महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका, २०२३

  लेखक : महाराष्ट्र शासन

  भाषा : मराठी

  तारीख : 2023


  तपशील पहा