बंद

  संलग्न कार्यालये

  वस्त्रोद्योग मंत्री कार्यालय

  पत्ता : मंत्री (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, दालन क्रमांक ३०२ -३०७ (विस्तार) , तिसरा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

  तपशील पहा

  राज्य वस्त्रोद्योग सचिवालय

  पत्ता : सचिव (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, दालन क्रमांक ३१३ (विस्तार), तिसरा मजला, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

  तपशील पहा

  राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय

  पत्ता : आयुक्त (वस्त्रोद्योग) यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय इमारत, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१

  तपशील पहा

  राज्य वस्त्रोद्योग संचालनालय कार्यालय

  पत्ता : संचालक (रेशीम), नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक -२ , "बी" विंग, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१

  तपशील पहा

  विभागीय उपायुक्त , नागपूर

  पत्ता : नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक -२ , "बी" विंग, ८ वा मजला, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१

  तपशील पहा

  विभागीय उपायुक्त , सोलापूर

  पत्ता : जिल्हा महसूल कामगार क्रेडिट इन्स्टीस्टूट, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात, सोलापूर.

  तपशील पहा

  विभागीय उपायुक्त , मुंबई

  पत्ता : भोरुका चॅरिटेबल ट्रस्ट ट्रान्सपोर्ट हाऊस, ५ वा मजला,१२८ बी,पुना स्ट्रीट, मस्जिद (पुर्व),मुंबई.

  तपशील पहा

  विभागीय उपायुक्त , औरंगाबाद

  पत्ता : बाळासाहेब पवार सहकार भवन तिसरा मजला मोठा रस्ता जाफर गेट जवळ, औरंगाबाद

  तपशील पहा