बंद

  आयुक्तालय/ संचालनालय

  राज्य रेशीम संचालनालय

  दूरध्वनी : 07122569921

  पत्ता : संचालक (रेशीम), नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक -२ ," बी" विंग, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१

  तपशील पहा

  राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय

  दूरध्वनी : 07122561247

  पत्ता : आयुक्त (वस्त्रोद्योग) यांचे कार्यालय, जुने सचिवालय इमारत, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१

  तपशील पहा