बंद

  मंडळे/उपक्रम

  महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ

  पत्ता : रीवा चेंबर्स, तळमजला, ३१ न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०

  तपशील पहा

  महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ

  पत्ता : हातमाग हवाली, पहिला मजला, साईप्रसाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- ८, प्लॉट क्र. १७, सारसोळे बस डेपोजवळ. नेरळ (पश्चिम), नवी मुंबई – ४०० ७०६

  तपशील पहा

  महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ लि., (महाटेक्स), मुंबई

  दूरध्वनी : 0000000000

  पत्ता : दामजी शामजी ट्रेड सेंटर, कार्यालय क्रमांक १०५,१०६ आणि १०७, पहिला मजला, किरोळ रोड, समोर. बस डेपो, विद्याविहार (वास्ट), मुंबई – ४०० ०८६

  तपशील पहा