बंद

    वीजदर सवलत योजनेतील NPA प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेबाबत शासन निर्णय

    वीजदर सवलत योजनेतील NPA प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेबाबत शासन निर्णय
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    वीजदर सवलत योजनेतील NPA प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेबाबत शासन निर्णय 21/07/2023
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(169 KB)