बंद

    महाटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत.

    महाटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    महाटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत. 28/11/2023
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(172 KB)