बंद

  माहितीचा अधिकार कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  माहितीचा अधिकार कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  माहिती अधिकार कायदा २००५, कलम ४ (१) (बी) (आय)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(769 KB)
  माहिती अधिकार कायदा, २००५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)