बंद

  निर्देशिका

  वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकार्‍यांचे संपर्क तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.

  Loader
  वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकार्‍यांचे संपर्क तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
  Loader
  राज्य वस्त्रोद्योग सचिवालय
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्री. विरेंद्र सिंह,भा.प्र .से.सचिव (वस्त्रोद्योग)acs[dot]textile[at]Maharashtra[dot]gov[dot]inसचिव (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, दालन क्रमांक ३१३ (विस्तार), तिसरा मजला, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२
  श्री.श्रीकृष्ण पवारउपसचिव (वस्त्रोद्योग)Shrikrishna[dot]pawar[at]nic[dot]inसहकार, पणन वा वस्त्रोद्योग विभाग (वस्त्रोद्योग) , दालन क्रमांक ३१५ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२
  श्रीमती श्रद्धा देवेन कोचरेकरउपसचिव (रेशीम)shraddha[dot]kocharekar[at]nic[dot]inसहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 14 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्रीमती गौरी राहुल म्हस्केअवर सचिवtextile2[dot]cmtd-mh[at]mah[dot]gov[dot]inटेक्स-2, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 16 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्रीमती अलका विश्रामराव जगतापकक्ष अधिकारीalka[dot]jagtap[at]nic[dot]inरेशीम कक्ष, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 14 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्रीमती अंजुमबानो रशिदखान पठाणकक्ष अधिकारीanjum[dot]bano86[at]gov[dot]inटेक्स 4, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 14 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्रीमती अंजुमबानो रशिदखान पठाणकक्ष अधिकारीanjum[dot]bano86[at]gov[dot]inटेक्स 3, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 14 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्री. प्रमोद गणपतराव पवारकक्ष अधिकारीdesktext1a-cmtd[at]mah[dot]gov[dot]inटेक्स 1(अ), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 16 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  ‍चित्रा रविंद्र बिसेनकक्ष अधिकारीchitra[dot]bisen[at]nic[dot]inटेक्स 1(ब), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 16 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.
  श्री प्रमोद गणपतराव पवारकक्ष अधिकारीtextilepolicy-mah[at]nic[dot]inटेक्स ५, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, १४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२.
  Loader
  राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्री. अविश्यांत पंडा, भा.प्र.से.आयुक्त (वस्त्रोद्योग)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inआयुक्त (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, जुने सचिवालय इमारत, सिव्हील लाईन, नागपूर - ४४० ००१
  श्रीमती निशा. आर.पाटीलउपायुक्त (स्टॅटिक्स)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री प्रशांत वावगेसहाय्यक संचालक (खाते)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री धर्मेंद्र वर्माउदा. अभियंताtextilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री विलास काटकरविशेष लेखा परीक्षक – वर्ग १ (स्पिनिंग मिल्स)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री. अनिरूद्ध राऊतसहायक आयुक्त (प्रशासन)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री विजय रणपिसेसहाय्यक आयुक्त (यंत्रमाग)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री गंगाधर गजभियेसहाय्यक आयुक्त (हातमाग)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्रीमती अंजू बालपांडेसहाय्यक आयुक्त (स्पिनिंग)textilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inमहाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिव भवन सिव्हिल लाइन्स, नागपूर - ४४००१
  श्री. गणेश वाडकरसहाय्यक आयुक्त तकनीकी (यंत्रमाग)directortextiles[at]rediffmail[dot]comTextile Commissionerate State of Maharashtra, Old Secretaries Building Civil Lines, Nagpur - 440001
  Loader
  राज्य रेशीम संचालनालय कार्यालय
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्रीमती वसुमना पंत, भा.प्र.से.संचालक (रेशीम)dos[dot]maha[at]gmail[dot]comसंचालक (रेशीम), नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक-२ , "बी" विंग, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४०००१
  श्री एम.बी. ढवळेउपसंचालकdos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  श्रीमती शुभदा चिंचोलकरलेखाधिकारी वर्ग-1dos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  श्री व्ही.एम. पौनीकररेशीम विकास अधिकारीdos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  श्री एम.ए. कट्टेरेशीम विकास अधिकारीdos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  श्री. बी. डी. डेंगलेरेशीम विकास अधिकारीdos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  श्री के.टी. आलेवरिष्ठ अधीक्षकdos[dot]maha[at]gmail[dot]comरेशीम संचालनालय, सहावा मजला, बी-विंग, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर
  Loader
  प्रादेशिक उपायुक्त
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्रीमती. सीमा पांडेप्रादेशिक उपायुक्त, नागपूरrddtextiles1nagpur[at]rediffmail[dot]comनवीन प्रशासकीय इमारत २, ८ वी माला सिव्हिल लाईन नागपूर
  श्री. चंद्रकांत टिकुळेप्रादेशिक उपायुक्त, सोलापूरrddtextiles1solapur[at]rediffmail[dot]comजिल्हा महसूल कर्मचारी. पतसंस्था, इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर
  श्री दीपक खांडेकरप्रादेशिक उपायुक्त, मुंबईrdd3mumbai[at]rediffmail[dot]comभोरूका चॅरिटेबल ट्रस्ट ट्रान्सपोर्ट, घर, ५ वा मजला, १२८-बी पूना स्ट्रीट, मशीद (पूर्व) मुंबई
  श्री बी.एल. वांगेप्रादेशिक उपायुक्त, औरंगाबादrddtextiles4aurangbad[at]rediffmail[dot]comबाळासाहेब पवार सहकार भवन तिसरा मजला मोठा रस्ता जाफर गेट जवळ, औरंगाबाद
  Loader
  महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्री. श्रीकृष्ण पवारव्यवस्थापकीय संचालकinfo[at]mspc[dot]org[dot]inहातमाग हवाली, पहिला मजला, साईप्रसाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- ८, प्लॉट क्र. १७, सारसोळे बस डेपोजवळ. नेरळ (पश्चिम), नवी मुंबई – ४०० ७०६
  श्री. विजय. पुजारी एमवित्त सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारीinfo[at]mspc[dot]org[dot]inहातमाग हवाली, पहिला मजला, साईप्रसाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- ८, प्लॉट क्र. १७, सारसोळे बस डेपोजवळ. नेरळ (पश्चिम), नवी मुंबई – ४०० ७०६
  श्री. डी डी टीकेलेखा अधिकारीinfo[at]mspc[dot]org[dot]inहातमाग हवाली, पहिला मजला, साईप्रसाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- ८, प्लॉट क्र. १७, सारसोळे बस डेपोजवळ. नेरळ (पश्चिम), नवी मुंबई – ४०० ७०६
  श्री. जी.एच. नरवटेलेखा अधिकारीinfo[at]mspc[dot]org[dot]inहातमाग हवाली, पहिला मजला, साईप्रसाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- ८, प्लॉट क्र. १७, सारसोळे बस डेपोजवळ. नेरळ (पश्चिम), नवी मुंबई – ४०० ७०६
  श्री.एस.आर. संकपाळउत्पादन आणि विक्री अधिकारीmspclich[at]gmail[dot]comविभाग कार्यालय- प्रभाग क्र. ७ , घर क्र. ६६१, स्वस्तिक भवन, वेताळ पाळीव प्राणी, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर – ४१६ ११५
  श्री शिवानंद पाटीलउत्पादन आणि विक्री अधिकारीmspclkarad[at]gmail[dot]comविभाग कार्यालय - बिरोबा देवस्थान ट्रस्ट कमिट बिल्डिंग, पहिला मजला, शनिवार पेट, कराड, जिल्हा सातारा – ४१५ ११०
  Loader
  महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्री. श्रीकृष्ण पवारव्यवस्थापकीय संचालकmstcmumbai[at]gmail[dot]comरीवा चेंबर्स, तळमजला, ३१, न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई -४०० ०२०
  श्री. पी. आर. पाटीलवरिष्ठ सल्लागार (प्रशासन आणि कायदेशीर)mstcmumbai[at]gmail[dot]comरीवा चेंबर्स, तळमजला, ३१, न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०
  श्री. ए.एल.कांबळेवरिष्ठ सल्लागार (फिन आणि ऍक्ट्स.)mstcmumbai[at]gmail[dot]comरीवा चेंबर्स, तळमजला, ३१, न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०
  Loader
  महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ लि., (महाटेक्स), मुंबई
  नाव पदनाम ईमेल पत्ता
  श्रीमती श्रद्धा देवेन कोचरेकरव्यवस्थापकीय संचालकmahatex1977[at]yahoo[dot]comदामजी शामजी ट्रेड सेंटर, कार्यालय क्रमांक १०५,१०६ आणि १०७, पहिला मजला, किरोळ रोड, समोर. बस डेपो, विद्याविहार (वास्ट), मुंबई –४०० ०८६
  श्रीमती. स्नेहल डी खरोटेलेखा व वित्त अधिकारीmahatex1977[at]yahoo[dot]comदामजी शामजी ट्रेड सेंटर, कार्यालय क्रमांक १०५,१०६ आणि १०७, पहिला मजला, किरोळ रोड, समोर. बस डेपो, विद्याविहार (वास्ट),मुंबई –४०० ०८६
  श्रीमती स्वप्ना एस राऊतपणन अधिकारीmahatex1977[at]yahoo[dot]comदामजी शामजी ट्रेड सेंटर, कार्यालय क्रमांक १०५,१०६ आणि १०७, पहिला मजला, किरोळ रोड, समोर. बस डेपो, विद्याविहार (वास्ट),मुंबई –४०० ०८६