बंद

  कोणाचे कोण

  Loader
  वस्त्रोद्योग विभाग
  परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
  वस्त्रोद्योग मंत्री श्री चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटीलमा.मंत्री (वस्त्रोद्योग)cbpatil[dot]minister[at]gmail[dot]comमंत्री (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, दालन क्रमांक ३०२ – ३०७ (विस्तार), तिसरा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२022-22025398
  सचिव श्री. विरेंद्र सिंह, भा.प्र.से.सचिव (वस्त्रोद्योग)acs[dot]textile[at]maharashtra[dot]gov[dot]inसचिव (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, दालन क्र. ३१३ (विस्तार), तिसरा मजला, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२022-22836819
  Shri.Goraksha Gadilkar (IAS) श्री गोरक्ष गाडीलकर, भा.प्र.से.आयुक्त (वस्त्रोद्योग) अतिरिक्त कार्यभारtextilecomm[dot]ng-mh[at]gov[dot]inआयुक्त (वस्त्रोद्योग) कार्यालय, जुने सचिवालय इमारत, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४० ००१0712-2569921
  Shri.Goraksha Gadilkar (IAS) श्री गोरक्ष गाडीलकर, भा.प्र.से.संचालक (रेशीम)dos[dot]maha[at]gmail[dot]comसंचालक (रेशीम), नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक-२ , "बी" विंग, सिव्हील लाईन, नागपूर -४४०००१0712-2569921