बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  राजपत्रिकेतर सेवा प्रवेश दुरुस्ती (PDF 1521 KB) 04/06/2014
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  राजपत्र सेवा प्रवेश नियम सुधारणा (PDF 505 KB) 30/04/2015
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(505 KB)
  राजपत्रिकेतर सेवा प्रवेश दुरुस्ती (PDF 836 KB) 05/05/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(836 KB)
  राजपत्र सेवा प्रवेश नियम (PDF 1586 KB) 12/04/2010
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  राजपत्रित नसलेले सेवाप्रवेश (PDF 3.1 MB) 05/01/2010
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग धोरण (PDF 184 KB)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(184 KB)
  एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण (२०२३-२८) (मराठी) 02/06/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ (मराठी) 15/02/2018
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(251 KB)
  राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ (इंग्रजी) 15/02/2018
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(251 KB)
  राज्याचे वस्रोद्योग धोरण २०११ – २०१७ (मराठी) 02/01/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा
  राज्याचे वस्रोद्योग धोरण (२०११ – २०१७) (इंग्रजी) 02/01/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(98 KB)