बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 12/12/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(217 KB)
  महाटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत. 28/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(172 KB)
  सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या मध्यम मुदती कर्जावर १२ टक्के पर्यंतचे व्याज प्रदान करणेबाबत. 17/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(157 KB)
  वस्त्रोद्योग विभागाचे बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य निश्चित करण्याबाबत. 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(242 KB)
  गणेश चतुर्थी निमित्त पाच पारंपारिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रमाणित व नोंदणीकृत विणकरांना उत्सव भत्ता योजना. 09/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(158 KB)
  हातमाग विणकर कुटुंबाना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत. 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(226 KB)
  पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षीस योजना. 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(169 KB)
  एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकरांना केंद्र पुरस्कृत कच्चा माल पुरवठा योजनेतील (आरएमएसएस) धाग्यावर हातमाग विणकरांना अतिरीक्त अनुदान देणेबाबत. 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(150 KB)
  वस्त्रोद्योग विभागाचा प्रशासकीय खर्च, वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणीच्या, प्रचार-प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी व इतर आनुषंगीक खर्चासाठीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(215 KB)
  राज्यातील अंत्योदय शिधापशिका धारक प्रत्येक कु टुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत उपलब्ध करण्याची कॅ प्टटव्ह माके ट योजना सुरु करणेबाबत 10/11/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(692 KB)
  वीजदर सवलत योजनेतील NPA प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेबाबत शासन निर्णय 21/07/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(169 KB)
  एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण (२०२३-२८) (इंग्रजी) 02/06/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)